Jak przygotować analizę SWOT?

Analiza SWOT należy do jednej z głównych metod analizy strategicznej określonej firmy. Jej nazwa wychodzi od angielskich słów strenghts. czyli mocne strony. Weakness, a więc słabe strony. Opportunities, czyli szanse potencjalne, bądź takie, jakie znajdziemy w otoczeniu.  Ostatnie to threats, czyli zagrożenia, takie które mogą się zdarzyć, jak również już występujące. Analizę SWOT stosuje się zarówno dla całej firmy, jak również w konkretnych działach firmy, na przykład w dziale zajmującym się marketingiem, czy też finansami. Analizę tą wykorzystuje się w działalności doradczej, a więc konsultingu, gdzie sprowadza się do wstępnej analizy strategicznej danej organizacji, która korzysta z usługi konsultingowej.

Jak wspominano już wyżej Analiza SWOT odnosi się do czterech obszarów, a mianowicie obejmuje.

Mocne strony – chodzi tutaj głównie o umiejętności, dzięki którym firma ma możliwość utrzymania dobrej pozycji na rynku. Takich umiejętności, które sprawiają że wyróżnia się ona spośród innych tego typu firm. O mocne strony trzeba dbać, a jako przykład można podać: wysokie kwalifikacje pracowników firmy, jak również jej renomę.

Słabe strony – chodzi tutaj o takie czynniki, które sprawiają że firma nie rozwija się tak jak powinna. Słabe strony powodują, że mocne strony ulegają osłabnięciu, jeżeli zostaną zdominowane przez te słabe. Do przykładów należą, na przykład niskie kompetencje pracowników firmy, kiepska reputacja i tym podobne,

Szanse – mówiąc o szansach mamy na myśli  określone zjawiska oraz tendencje. Jeżeli dana firma wykorzysta je w prawidłowy sposób, to wtedy będzie miała ona szansę na rozwój, a tym samym zagrożenia zostaną zmniejszone. Przykładami są otwarcie nowego rynku, czy też wzrost popytu.

Zagrożenia – jeżeli chodzi o zagrożenia, to chodzi tutaj o takie zjawiska, które nie mają dobrego wpływu na firmę. Dotyczy to wszelkich utrudnienień, które mają negatywny wpływ na całą organizację, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Jako przykład podać można kryzys, czy też stratę kluczowych klientów.

Jak przygotować analizę SWOT?
google logo