Odpowiedzialność biura rachunkowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dla wielu przedsiębiorstw powierzenie rachunkowości firmy wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu oznacza znacznie zmniejszenie się kosztów firmy na prowadzenie rachunkowości. Firma nie musi kupować oprogramowania do prowadzenia księgowości, nie musi inwestować w szkolenia czy też systemy przechowywania bezpiecznego dokumentów. Jednak powierzenie rachunkowości przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej prowadzącej księgowość może łączyć się z problemami za ewentualne błędy wynikłe w czasie prowadzenia księgowości. Warto dowiedzieć się kto za takie błędy odpowiada i jaka jest odpowiedzialność biura rachunkowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zatrudnienie firmy zewnętrznej do prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy nie zwalnia właściciela przedsiębiorstwa z odpowiedzialności za błędy w dokumentach lub opóźnienia w przesyłaniu dokumentów lub dokonywaniu płatności do odpowiednich organów. Niestety to przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem, zaś zapisy w umowie z biurem rachunkowym nie są brane pod uwagę. Tak więc za błędy i nieścisłości podatkowe zostaje pociągnięty do odpowiedzialności właściciel firmy. Czy jednak jest wyjście z tego problemu? Czy jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności biura rachunkowego, jeśli błędy wyniknęły z winy jego pracowników?

Przedsiębiorca może żądać odszkodowania od biura rachunkowego za wynikłe błędy lub konsekwencje nierzetelnego prowadzenia rachunkowości. Biuro rachunkowe jest zobowiązane do naprawienia powstałej szkody. Warto jednak wiedzieć, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności, jeśli błędy nie powstały z jego winy. Częste są przypadki, kiedy to przedsiębiorca nie dostarczy do biura rachunkowego odpowiednich dokumentów lub w dokumentach są błędy. W takim przypadku odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę, który nie dostarczył w terminie odpowiednich dokumentów.

Nierzetelny księgowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jego działania zostały zakwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych
google logo